Procjena vrijednosti

Procjena vrijednosti imovine

  • Procjenu obavljaju ovlašćeni procjenjivači koji posjeduju važeće licence u skladu sa uslovima i pravilnicima koje je propisao Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  • Korisnika upoznajemo sa metodologijom procjene, te prema zahtjevima korisnika primjenjujemo i pratimo usklađenost sa međunarodnim računovodstvenim standardom 16 (procjena nekretnina, postrojenja, opreme) i druge relevantne međunarodne računovodstvene standarde od interesa za materijalnu i nematerijalnu imovinu.